Khung

[ Khung ]

  • Khung cung cấp cho bạn một cái nhìn nhanh, trong nháy mắt về giai đoạn Hoàn.
  • Chạm vào ảnh để xem chi tiết của ảnh.
  • Bạn có thể xem bạn đã thu thập được bao nhiêu hình ảnh.
  • Bạn có thể kiểm tra loại hình ảnh duy nhất bạn muốn.

Khung hiển thị

  • Hình ảnh của sân khấu Hoàn hảo được hiển thị bằng màu.
  • Bức tranh của sân khấu Không hoàn hảo được hiển thị dưới dạng đen trắng.