hàng hóa trong trò chơi

[ hàng hóa trong trò chơi ]

Len đỏ

  • Cần phải có để vào màn đơn.

Danchu

  • Đó là một hàng hóa có thể nhận được bằng cách chơi một trò chơi. Nó có thể được sử dụng để mua len Đỏ và các mặt hàng từ một cửa hàng và để lấy và kết hợp các “Yarn”.

Hạt

  • Nó có thể kiếm được bằng cách đạt được nhiệm vụ hoặc thành tích hàng ngày. Nó có thể được sử dụng để mua len Đỏ và các mặt hàng từ một cửa hàng và để kéo ra và kết hợp các “Yarn”.