Yarn đại diện

[ Yarn đại diện ]

 • Bạn có thể cài đặt một trong các Yarn bạn đang sở hữu làm Yarn đại diện.
 • Yarn đại diện có thể cài đặt trong thông tin chi tiết Yarn.
 • Khi được cài đặt làm Yarn đại diện, hiệu ứng kỹ năng của Yarn sẽ được áp dụng.


[ Kỹ năng Yarn ]

 • Yan có kỹ năng.
 • Yarn càng có cấp bậc cao thì càng có nhiều kỹ năng đa dạng và tốt.
 • Kỹ năng của Yarn có thể được tìm thấy trong thông tin chi tiết Yarn và Yarn đại diện.


Loại kỹ năng Yarn

 • Nếu đăng ký Yarn làm Yarn đại diện, bạn có thể sử dụng kỹ năng của Yarn đó.
 • Kỹ năng Yarn được phân thành [kỹ năng sản xuất] và [kỹ năng hỗ trợ].
 • Nếu Yarn có [Kỹ năng sản xuất] được thiết đặt làm sợi đại diện, các vật phẩm sẽ được sản xuất vào mỗi thời điểm nhất định.
 • Nếu Yarn có [Kỹ năng hỗ trợ] được thiết làm Yarn đại diện, hiệu ứng tương ứng sẽ được kích hoạt khi chơi trò chơi.
 • Tuy nhiên, thời gian còn lại cho đến khi sản xuất vật phẩm sẽ được reset nếu trang bị Yarn đại diện khác.


[ đại diện Yarns ]

 • Bạn có thể xem nhanh toàn bộ thông tin “Yarn” từ Nắm giữ “Yarn”.
 • Danh sách “Yarn” được sắp xếp theo cấp.
 • “Yarn” đã thu thập được hiển thị bằng màu và “Yarn” không có được hiển thị bằng màu đen và trắng.
 • Cuốn sách hình ảnh của “Yarn” cho thấy các chi tiết sau:
 • Thu thập Trạng thái / Tên / “Yarn” Hình ảnh / Xếp hạng / Số lượng giữ
 • Chạm vào hình ảnh “Yarn” để xem chi tiết của nó.


[ Thông tin chi tiết Yarn ]

 • Thông tin có thể kiểm tra trong thông tin chi tiết Yarn như sau.
  Hình ảnh Yarn / Tên Yarn / Thuộc tính / Cấp / Mô tả / Kỹ năng / Cấp độ


Nâng cấp “Yarn”

 • Bạn cần fudge hoặc kẹo và Danchu để nâng cấp độ của Yarn.
 • Fudge và kẹo có thể được mua ở cửa hàng hoặc nhận được bằng nhiều phần thưởng khác nhau.
 • Các loại Fudge và kẹo
 • [Fudge], [kẹo]
 • Nó có thể được sử dụng cho Yarn mà phù hợp với loại hình của nó.
 • [Star Fudge], [Star kẹo]
 • Có sẵn cho tất cả các Yarn.
 • Chọn Fudge hoặc kẹo từ các chi tiết và chạm vào nút Áp dụng sẽ tiêu thụ Fudge, kẹo và Danchus đã chọn và tăng trải nghiệm Yarn.
 • Đóng Chi tiết Yarn mà không cần chạm vào nút Áp dụng, sẽ không tiêu thụ Fudge và kẹo.
 • Nếu bạn điền vào tất cả các giá trị kinh nghiệm cho cấp đó, mức độ sẽ tăng lên.
 • Nếu mức Yarn của đi lên, hiệu ứng kỹ năng Yarn của đi lên.


Cấp

 • Cấp của Yarn được chia thành [Bình thường], [Hiếm], [Cao cấp], [Anh hùng] và [Huyền thoại].
 • Tùy thuộc vào cấp, màu nền biểu thị trên hình ảnh Yarn là khác nhau.
 • Cấp của Yarn càng cao thì kỹ năng càng tốt và sở hữu nhiều kỹ năng hơn.


Kiểu

 • Có rất nhiều loại Yarn trong Drawoolly.
 • Các loại Yarn được chỉ định bởi biểu tượng đó là trong cuốn sách Yarn hoặc các chi tiết.
 • kẹo và fudge có thể được sử dụng cho cùng một loại Yarn.