khối chướng ngại vật

[ khối chướng ngại vật ]

  • khối chướng ngại vật hiện trong sân khấu. Các khối cản xuất hiện giữa các khối số và ngăn nó kết nối.
  • Giống như Coin tim, kết nối mỗi khối số duy nhất làm giảm số lượng hiển thị trên khối chướng ngại vật.
  • Nếu số hiển thị trên khối cản trở về 0, khối chướng ngại vật bị loại bỏ.