KẾT NỐI SỢI HỦY

[ KẾT NỐI SỢI HỦY ]

Kết nối từ phần mong muốn

  • Chạm vào phần muốn kết nối lại trên lộ trình đã kết nối.
  • Có thể kết nối lại từ phần đã chạm.

Kết nối mới từ đầu

  • Nếu chạm lại vào nút đang liên kết hoặc chạm vào nút khác, liên kết sợi len đã liên kết đến hiện tại sẽ bị hủy bỏ.