Đồng xu tim

[ Đồng xu tim ]

  • Số ghi trên đồng xu tim giảm đi mỗi khi sợi len được liên kết.
  • Bạn có thể nhận được đồng xu trái tim bằng cách liên kết sợi len nơi đặt đồng xu trái tim trước khi số hiển thị trên đồng xu trái tim giảm xuống 0.