KẾT NỐI SỢI

[Kết nối sợi len ]

  • Di chuyển số lần đúng bằng số được ghi trên nút sợi len để kết nối nút.
  • Khi chạm vào nút sợi len, điểm đầu và điểm đích được biểu thị.
  • Cần phải cân nhắc khoảng cách di chuyển sợi len để kết nối hai sợi len với nhau.
  • Trong quá trình kết nối sợi len, con số biểu thị khoảng cách còn lại để kết nối sợi len sẽ được hiển thị trên màn hình.